Οι Υπηρεσίες Μας

Οι Υπηρεσίες Μας

Τι Υπηρεσίες Προσφέρουμε

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας μέσω της εμπειρίας της στο τομέα των λογιστικών υπηρεσιών αλλά και των επαγγελματικών λογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται, διασφαλίζει άριστες λογιστικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας προσφέρει τις παρακάτω λογιστικές υπηρεσίες σε εταιρείες και αυτοτελώς εργαζόμενους:

 • Τήρηση ορθών βιβλίων και αρχείων με τη χρήση μηχανογραφικών λογιστικών συστημάτων
 • Μηνιαίες συμφωνίες τραπεζικών υπολοίπων
 • Συμφωνία υπολοίπων πιστωτών με τις καταστάσεις λογαριασμών των πιστωτών
 • Ανάλυση και συμφωνία υπολοίπων χρεωστών
 • Εγγραφή/ διαγραφή εταιρειών και αυτοτελώς εργαζομένων από το ΦΠΑ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τις νομοθεσίες του ΦΠΑ
 • Ετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 • Ετοιμασία και υποβολή δηλώσεων VIES
 • Ετοιμασία των δηλώσεων αποδοχών και υποβολή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Πληρωμές φόρων
 • Ετοιμασία μηνιαίων, τριμηνιαίων ή/και ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης
 • Ετοιμασία προϋπολογισμών και προβλέψεων ταμειακών ροών
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΙFRSs)

Φορολογικές Υπηρεσίες

Η κάθε επιχείρηση έχει τις δικές τις φορολογικές απαιτήσεις και ανάγκες. Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σε εταιρείες και άτομα για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών και την εξοικονόμηση φορολογικών υποχρεώσεων.

Το προσωπικό μας μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες σε εταιρείες και αυτοεργοδοτούμενους:

 • Εγγραφή στις Φορολογικές Αρχές της Κύπρου
 • Ετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Φορολογικό σχεδιασμό και στρατηγική
 • Αίτηση για λήψη φορολογικών αποφάσεων
 • Βοήθεια στο έλεγχο από το τμήμα φορολογίας
 • Αίτηση για απόκτηση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας
 • Αίτηση για απόκτηση καθεστώτος Μη κατοικίας (για άτομα)
 • Επικοινωνία με το Τμήμα φορολογίας

Ελεγκτικές Υπηρεσίες Και Υπηρεσίες Επισκόπησης

Μέσω του ετήσιου ελέγχου οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν ευκαιρίες, να σχεδιάσουν μελλοντικά βήματα αλλά και να εντοπίσουν τυχών προβλήματα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά και οδηγός για όλες τις επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει τα παρακάτω:

 • Υποχρεωτικός έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων
 • Υπηρεσίες επισκόπησης Οικονομικών Καταστάσεων
 • Βοήθεια για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 • Ανασκοπήσεις και σχεδιασμός εσωτερικού ελέγχου
 • Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής πορείας έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μέσω αυτών, οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν ορθά, να αναπτυχθούν, να αξιολογήσουν την σημερινή κατάσταση, να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, να επιτύχουν τους στόχους τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Ορισμένες από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Ετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας
 • Ετοιμασία στρατηγικών και επιχειρηματικών πλάνων/ σχεδιασμών
 • Συμβουλευτική για την ίδρυση εταιρειών
 • Ίδρυση εταιρειών
 • Πολιτική τιμολόγησης
 • Αξιολογήσεις έργων και επιχειρήσεων
 • Αποτιμήσεις
 • Σχεδιασμός πλάνου για μείωση και διαχείριση κόστους
 • Αξιολόγηση συστημάτων
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Μέσα στα τόσα χρόνια εμπειρίας του ιδρυτικού μας μέλους της εταιρείας μας, η κ. Ιωάννου εντόπισε ότι τόσο οι επιχειρηματίες όσο και το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων, στερούνται από σημαντικές και ουσιώδεις γνώσεις για την λειτουργία, διαχείριση, ανάπτυξη και προώθηση των επιχειρήσεων. Επίσης το ανθρώπινο δυναμικό της κάθε επιχείρησης οφείλει να γνωρίζει τις νομοθεσίες και τον τρόπο λειτουργείας της επιχείρησης τους για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης και ΦΠΑ.

Η εταιρείας μας μπορεί να σχεδιάσει και να προσφέρει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την διοίκηση και για τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων, τα οποία προγράμματα θα είναι εγκεκριμένα και επιδοτημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Εξακολουθείτε να έχετε μια σύγχυση σχετικά
με τις υπηρεσίες μας; Λάβετε μια συμβουλή

Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια,
Λάβετε μια συμβουλή

Πώς Δουλεύουμε

Στο Λογιστικο μας
Γραφείο θα βρείτε

Ακεραιότητα

Αντικειμενικότητα

Εμπιστευτικότητα

Υπευθυνότητα

Ομαδικότητα

Ηθικότητα

Τεχνογνωσία

Επιμονή